ใกล้ [glay /\ ] near
ใคร [khray -- ] who
ใคร่ [khray /\ ] to have desires
ใจ [jay -- ] heart
ใช่ [chay /\ ] yes
ใช้ [chay / ] to use
ใด [day -- ] whatsoever
ใต้ [dtay /\ ] under
ใน [nay -- ] in
ใบ [bay -- ] leaf
ใบ้ [bay /\ ] mute
ใฝ่ [fay \ ] have interest in
ใย [yai --y] web
สะใภ้ [sa \ phay / ] female relative by marriage
ใส [say \/ ] clear
ใส่ [say \ ] to put
หลงใหล [long \/ lay \/ ] to be crazy about
ให้ [hay /\ ] to give
ใหญ่ [yai \ ] big
ใหม่ [may \ ] new

 

To memorize the list, children in school learn a little poem, in which all these 20 words occur:

ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่
ผู้ใหญ่ หา ผ้า ใหม่
[phu:/\ yay\] [ha:\/] [pha:/\] [may\]
Adult search cloth new
a grown-up looks for new cloth
ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ
ให้ สะใภ้ ใช้ คล้อง คอ
[hayi/\] [sa\ phay/] [chai/] [khla:wng/] [kha:w--]
for daughter-in-law apply wear neck
for his daughter-in-law to wear around her neck
ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ
ใฝ่ใจ เอา ใส่ ห่อ
[fay\ jay-- ] [au-- ] [say\ ] [ha:w\ ]
be fond of take in pack
He carefully put it in a wrap
มิหลงใหลใครขอดู
มิ หลงใหล ใคร ขอ ดู
[mi/ ] [long\/ lay\/ ] [khray-- ] [kha:w\/ ] [du:-- ]
not to allure anyone request to see
and not fell for it if anyone asks to have a look
จะใคร่ลงเรือใบ
จะ ใคร่ ลง เรือใบ
[ja\ ] [khray/\ ] [long-- ] [reu:a-- bay-- ]
will want get off sailboat
Would like to get on a sailing boat
ดูน้ำใสแลปลาปู
ดู น้ำ ใส แล ปลา ปู
[du:-- ] [na:m/ ] [say\/ ] [lae:-- ] [bpla:-- ] [bpu:-- ]
see water clear and fish crab
to see clear water, see fish and crab
สิ่งใดอยู่ในตู้
สิ่ง ใด อยู่ ใน ตู้
[sing\ ] [day-- ] [yu:\ ] [nay-- ] [dtu:/\ ]
thing what is in cupboard
Whatever is in a cupboard
มิใช่อยู่ใต้ตั่งเตียง
มิใช่ อยู่ ใต้ ตั่ง เตียง
[mi/ chai/\ ] [yu:\ ] [dtai/\ ] [tang\ ] [dti:ang-- ]
not are below bench bed
is not under a bed
บ้าใบ้ถือใยบัว
บ้า ใบ้ ถือ ใยบัว
[ba:/\ ] [bay/\ ] [theu:\/ ] [yay-- bu:a-- ]
crazy mute hold gossamer
A crazy guy carrying gossamer
หูตามัวมาใกล้เคียง
หู ตา มัว มา ใกล้เคียง
[hu:\/ ] [dta:-- ] [mu:a-- ] [ma:-- ] [glay/\ khi:ang-- ]
ear eye blurry come near
his blurry ears and eyes are coming closer
เล่าท่องอย่าละเลี่ยง
เล่า ท่อง อย่า ละ เลี่ยง
[lao/\ ] [tha:wng/\] [ya:\ ] [la/ ] [li:ang/\ ]
recite learn never abandon avoid
Chanting this poem, do not avoid
ยี่สิบม้วนจำจงดี
ยี่สิบ ม้วน จำ จง ดี
[yi:/\ sip\] [mu:an/] [jam--] [jong--] [di:--]
twenty curl remember must good
20 "ai" do remember them

 

 

 

 

 

20 words with Mai Muan ไม้ม้วนยี่สิบตัว
There are only 20 words that are written with Mai Muan. It is worth the effort to get to this list from memory. Words with an "ai" sound, which appear not in this list, therefore, are written always with the other ai, the Mai Malai.
Werbung:
Werbung: